Lasy Ziemi Brzeskiej

   Przeciętna lesistość w powiecie brzeskim (18,68%) jest znacznie niższa od średniej Opolszczyzny 26,85 %. Jedyna gminą, która wyróżnia się pod względem zasobów leśnych w powiecie jest gmina Lubsza, w której lasy zajmują ok. 46% ogólnej powierzchni.
Głównym typem siedliskowym lasów Ziemi Brzeskiej są las mieszany (46%) oraz bór mieszany - tj. las mieszany z przewagą drzew iglastych (31%). Lasy liściaste zajmują 22 % powierzchni. Dominującym gatunkiem w drzewostanie jest sosna (61%), która została od XVIII w. sztucznie nasadzana w miejsce takich gatunków jak dąb, buk, jodła a nawet świerk. Do innych gatunków występujących w tych lasach zalicza się dąb (12%), olsza (8%), świerk (7%), brzoza (3%), buk (2%), jesion (2%). Ciekawostką jest nasadzony przez człowieka pod koniec XVIII w. lub na początku XIX w., modrzew sudecki, którego ojczyzną były Morawy. Zaaklimatyzował się i występuje do dziś w okolicach Śmiechowic.
   Lasy prawobrzeżnej części Ziemi Brzeskiej należą do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, którego powierzchnia na terenie powiatu obejmuje 9,7 tys. ha powierzchni w gminie Lubsza i gminie Lewin Brzeski (końcowy odcinek ujścia Nysy Kłodzkiej). Park powstał na fragmencie wyznaczonego wcześniej obszaru chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko - Turawskie". Położony jest na terenie 12 gmin w północnej części woj. opolskiego, w dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki i Brynicy.
   Obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego obfituje w chronione i rzadkie gatunki roślin. Do tej pory stwierdzono występowanie 34 gatunków prawnie chronionych, spośród których do najciekawszych należą między innymi długosz królewski, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, kilka gatunków storczyków oraz rośliny wodne, jak kotewka orzech wodny czy paproć salwinia pływająca.
   Dominującym typem zbiorowisk roślinnych na terenie parku są zbiorowiska leśne. Największą powierzchnię zajmują bory sosnowe. Lasy liściaste występują na niewielkiej przestrzeni głównie w dolinie Odry, Stobrawy i Smortawy. Spotkać tu można przede wszystkim grądy, a także łęgi: jesionowo - olszowe, jesionowo - wiązowe oraz bardzo rzadki i cenny przyrodniczo łęg wierzbowo - topolowy.
   W części lewobrzeżnej jedynym większym kompleksem leśnym jest las za Przylesiem (345,9 ha). Zalesione są również brzegi Odry (głównie na "Wyspie Prędocińskiej" - 380,6 ha) i Nysy w okolicach Zawadna i Kantorowic. Wszystkie te laski zajmują jedynie 1.127 ha, czyli zaledwie 3,8 % całej powierzchni części lewobrzeżnej. Po tej stronie Odry na uwagę zasługuje też niewielki ale ładny las (znajdujący się już na Ziemi Grodkowskiej), między Michałowem a Głębockiem, wiedzie tam śródleśna droga asfaltowa dostępna dla rowerzystów. Pięknie wyglądają przedwiośniem całe łany śnieżyczek przebiśniegów. Utworzono rezerwat "Kokorycz".
   Łączne obszary chronionego krajobrazu w obrębie powiatu brzeskiego zajmują prawie 4 tys. ha. Na terenie powiatu znajduje się 7 rezerwatów przyrody:
-    w części prawobrzeżnej: Leśna Woda, Lubsza, Barucice, Rogalice
-    w części lewobrzeżnej: Przylesie, Dębina, Kokorycz.