Geografia - klasa 2

Informacje i terminarz,

Informacje

10 czerwca 2018 - praca pisemna
13 maja 2018 r. odrobienie zajęć z kwietnia.

Tematy realizowane na zajęciach majowych:

  Temat: Wietrzenie skał i ruchy masowe
1. Procesy endogeniczne i egzogeniczne.
2. Czynnik, proces, forma.
3. Procesy zewnętrzne – erozja , transport, akumulacja.
4. Wietrzenie skał - co to jest zwietrzelina?
5.Rodzaje wietrzenia:
- fizyczne (insolacyjne, mrozowe)
- chemiczne
- biologiczne
6. Formy powstające w wyniku wietrzenia.
7. Grawitacyjne ruchy masowe – przyczyny, przebieg, skutki.
a) obrywanie
b) osuwanie
c) odpadanie
d) spełzywanie
e) spływanie
 
  Temat: Procesy krasowe
1.Proces krasowienia – właściwości rozpuszczające wody.
2.Tempo przebiegu procesów krasowych.
3.Formy krasowe:
a) kras powierzchniowy
b) kras podziemny
 
  Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek
1. Odcinki rzeki – bieg górny, środkowy i dolny.
2. Działalność rzeki w biegu górnym
a) erozja wgłębna – dolina V-kształtna
b) erozja wsteczna – wodospady
c) kaptaż – piractwo rzeczne
d) otoczaki
3.Działalność rzeki w biegu środkowym
a) meandry
b) erozja boczna
c) akumulacja
4. Działalność rzeki w biegu dolnym
a) akumulacja (łachy, mielizny)
5. Ujścia rzeczne
a) delta
b) estuarium
6. Elementy doliny rzecznej.
7. Działalność wód opadowych
 
  Temat: Rzeźbotwórcza działalność wiatru.
1. Czynniki wpływające na działalność wiatru.
2. Erozyjna działalność wiatru
a) deflacja
- formy: misa deflacyjna, ostańce deflacyjne, bruk deflacyjny
b) korazja
-formy: graniaki, grzyby skalne,
3. Działalność transportowa wiatru
-pełzanie, saltacja, suspensja
4. Akumulacyjna działalność wiatru
- ripplemarki
- wydmy
- pokrywy lessowe
5. Rodzaje pustyń
 
  Temat: Rzeźbotwórcza działalność morza.
1.Działalność morza na wybrzeżu wysokim
-proces niszczenia klifu, elementy budowy klifu (abrazja, nisza abrazyjna, platforma abrazyjna)
2.Działalność morza na wybrzeżu niskim
-procesy budujące, elementy wybrzeża niskiego (plaża, wał brzegowy, lido, laguna)
-warunki powstawania mierzei.
 
  Temat: Typy wybrzeży morskich
a) wybrzeże fiordowe
b) wybrzeże szkierowe
c) wybrzeże riasowe
d) wybrzeże dalmatyńskie
e) wybrzeże limanowe
f) wybrzeże lagunowe
g) wybrzeże zalewowe
 
  Temat: Rzeźbotwórcza działalność lądolodów i wód lodowcowych

4Krajobraz staroglacjalny i młodoglacjalny.
 

Praca (kontrolna) pisemna z geografii

  Praca będzie zawierała pytania z procesów wewnętrznych i zewnętrznych zmieniających ukształtowanie Ziemi. Z procesów wewnętrznych będą pytania dotyczące następujących zagadnień:  
  - Podział minerałów na podstawie twardości (skala 1-10).  
  - Rozpoznanie pospolitych skał wg opisu.  
  - Dopasowanie gór do ich pochodzenia np. Alpy to góry fałdowe, G. Stołowe to góry zrębowe.  
  - Rozpoznanie na rysunku następujących form: zrąb tektoniczny, antyklina, płaszczowina, monoklina, niecka.  
  - Analiza przekroju geologicznego.  
  Dopasowania ery geologicznej do wydarzenia dla niej charakterystycznego.  
  Pytania dotyczące procesów zewnętrznych będą związane z punktami wymienionymi w tematach majowych (patrz powyżej).  
  Jedno pytanie będzie dotyczyło opracowanej przez was strefy krajobrazowej.  

5.05.2018 Geografia – Dział: Gleby, biosfera i strefy krajobrazowe

  Dla osób nieobecnych na zajęciach do opracowania jedna ze stref krajobrazowych Ziemi.
Do wyboru: las równikowy, sawanna, pustynie gorące, krajobraz śródziemnomorski, las liściasty strefy umiarkowanej, step, tajga, tundra, pustynia lodowa.
Przy każdej strefie należy opisać jej położenie (kontynenty, szerokości geograficzne), cechy klimatu (strefa klimatyczna, rozkład temperatur i opadów), rodzaj gleb i roślinności, ludzie tej strefy (jaka jest tam gęstość zaludnienia, jakie są warunki życia dla ludzi np. na pustyniach trudne do sucho i gorąco, czy ludność zajmuje się czymś specyficznym np. w lesie równikowym plemiona zajmujące się myślistwem)
Wykonanie w formie elektronicznej – plik WORDa lub prezentacja POWERPOINT i przesłane na adres
pkulczycki67@gmail.com
 

Informatyka - klasa 1

Zadania do pobrania:

Ćwiczenie 1   Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 3 Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5 Ćwiczenie 6   Ćwiczenie 7 Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9 Ćwiczenie 10 Ćwiczenie 11 Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13 Ćwiczenie 14 Ćwiczenie 15 Ćwiczenie 16
Ćwiczenie 17
LOGO 12 ćwiczeń
     

   Zadania należy odsyłać na adres pkulczycki67@gmail.com